ประชาสัมพันธ์

   เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปีพ.ศ.2565-2566

ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสจะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศสประจำปี พ.ศ.2565-2566 ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 30 กรกฎาคม 2564 โดยกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และรัฐบาลฝรั่งเศสจะสนับสนุนงบประมาณให้แก่โครงการที่ได้รับการคัดเลือก

ข่าวใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม

   ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นส่วนราชการภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่ในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมผ่านกลไกรูปแบบการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์

ข่าวใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม

   ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี"

ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดนศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงาน "โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2564" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเครื่อข่าย พร้อมทัังส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

ข่าวใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม

   ขอความร่วมมือจัดส่งโครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ประจำปีพ.ศ.2564

ด้วย สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จะจัดทำปฏิทินโครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ประจำปี พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อเผยแพร่ไปยังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และธุรกิจอุตสาหกรรม

ข่าวใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม

   ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)"

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)" ขึ้นเป็นครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 22- 26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ข่าวใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด »

รายชื่อคณะกรรมการวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ วรพิเชฐ

กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ มีอยู่

ประธานกรรมการวิจัย

ศาสตราจารย์ ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

กรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการวิจัยทั้งหมด »

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

จรรยาบรรณนักวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยาริเริ่มดำเนินการยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัย เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

S - CAO - 023 (0) ข้อบังคับ ว่าด้วยทุนการวิจัย และการลาเพื่อปฏิบัติการวิจัยในประเทศ หรือต่างประเทศ พ.ศ. 2553

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ด้านการวิจัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

S - CSO/PA - 050 (1) ข้อบังคับ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกท้องที่ พ.ศ. 2550

ข้อบังคับว่าด้วยค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานนอกท้องที่

รายละเอียดเพิ่มเติม

S - CSO/PA - 112 (0) ระเบียบ ว่าด้วยวิธีการของบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2550

เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ให้เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รายละเอียดเพิ่มเติม

S - CAO - 031 (0) ระเบียบ ว่าด้วยวิธีการขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 2554

เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

S - CSO/PA - 096 (0) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการเขียนบทความที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 2550

เพื่อเป็นการส่งเสริมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่มีผลงานการเขียนบทความและได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศทั้งหมด »

รายชื่อวารสาร ระดับชาติ

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อวารสารแบบย่อ
1 วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (The Journal of Information Science and Technology) JIST
2 วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WMS Journal of Management) -
3 วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal) -
4 วารสารบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (BEC Journal of Naresuan University) -
5 วารสารธุรกิจปริทัศน์ (Business Review) -
รายชื่อวารสาร ระดับชาติ »

รายชื่อวารสาร ระดับนานาชาติ

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อวารสารแบบย่อ
1 Veterinary Ophthalmology -
2 Infection Genetics and Evolution -
3 IEEE Access -
4 Journal of Molecular Epidemiology and Evolutionary Genetics of Infectious Diseases -
5 Computers and Chemical Engineering -
รายชื่อวารสาร ระดับนานาชาติ »

ผลงานด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

ผลงานทั้งหมด »

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มทั้งหมด »

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.

สำนักส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชั้น 4 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2329
อีเมลล์: research.mut2329@gmail.com
research.mut2329@gmail.com

© RESEARCH AND INNOVATION PROMOTION OFFICE MAHANAKORN UNIVERSITY OF TEHCNOLOGY
Designed by Software Innovation Office ALL Rights Reserved Version T.MAYTHAWIN 20220116_V1