ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)"

ข่าวใหม่

ในการนี้ วช. ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)" รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ผ่านทางเว็บไซต์ www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์

ขอความร่วมมือจัดส่งโครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ประจำปีพ.ศ.2564

ข่าวใหม่

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงขอความร่วมมือจากคณะ/ภาควิชา/หน่วยงาน รวบรวมรายชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2564 ลงในแบบฟอร์มเสนอหลักสูตร และแบบฟอร์มร่างโครงการ จัดส่งไปที่สำนักฝึกอบรมฯ อาคาร F ชั้น 5 ห้อง F503 โทร 2333-4 มือถือ 092-246-4638 หรือ E-mail : training@mutacth.com ภายในวันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 เพื่อจัดทำปฏิทินโครงการฝึกอบรมบุคลากรภายนอก ประจำปี พ.ศ. 2564 ในลำดับต่อไปรายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี"

ข่าวใหม่

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) จึงจัดการอมรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมี"  ในวันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมออนไลน์ (Zoom) ในการนี้ ศปอส. จึงใครขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมฯ ในวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3tqE30u หรือ QR Code ในเอกสารแนบ ภายในวันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564 หากมีความประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ดร.ขวัญนภัส สรโชติ โทรศัพท์ 087-701-3850 อีเมลล์ kwannapat.s@chula.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565

ข่าวใหม่

สำหรับการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 วช. จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยสามารถส่งข้อเสนอกิจกรรมฯ ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ทางเว็บไซต์ nriis.nrct.go.th ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 16 สิงหาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปีพ.ศ.2565-2566

ข่าวใหม่

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการฯประจำปี พ.ศ. 2564-2566 ให้ผู้สนใจทราบ โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ https://bit.ly/๓b๘Z๓R๐ หรือตาม QR Code ในไฟล์แนบ ทั้งนี้ผู้เสนอโครงการจะต้องจัดทำข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบการสมัครจำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 5 ชุด) พร้อมหนังสือนำจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด ส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยจะยึดตามวันที่ที่ประทับตราลงรับ

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชั้น 4 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2329
อีเมลล์: research.mut2329@gmail.com


research.mut2329@gmail.com