F-RIO-014 (แก้ไขครั้งที่ 1) แบบแสดงหลักฐานสัดส่วนการทำงานวิจัย กรณีรับทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ดาวน์โหลดไฟล์

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชั้น 4 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2329
อีเมลล์: research.mut2329@gmail.com


research.mut2329@gmail.com