ประชาสัมพันธ์

   เปิดรับสมัครทุนวิจัย MIF Research Fellowship Program 2024 จำนวน 10 ทุน

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย MIF Research Fellowship Program 2024 จำนวน 10 ทุน เป็นระยะเวลา 6 เดือน (ระหว่างเดือนเมษายน 2567 - มีนาคม 2568) สำหรับบุคลากรทางการศึกษาฯ

ข่าวใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม

   ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)"

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)" ขึ้นเป็นครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ข่าวใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด »

รายชื่อคณะกรรมการวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ วรพิเชฐ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (กรรมการ)

ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ มีอยู่

รองอธิการบดีระดับสูงฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (ประธานกรรมการ)

รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายสถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (กรรมการ)

รายชื่อคณะกรรมการวิจัยทั้งหมด »

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

รายชื่อการประชุม ระดับชาติ

ลำดับ ชื่อการประชุม ชื่อการประชุมแบบย่อ หน่วงงานที่จัด
1 การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ (ECTI-CARD) ECTI-CARD ECTI Association
2 Electrical Engineering Conference (EECON) EECON สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) - EEAAT ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ผลัดกันเวียนเป็นเจ้าภาพแต่ละปี
3 การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (EEAT) EEAT -
4 การประชุมวิชาการคอนกรีตแห่งชาติ (ACC) ACC -
5 การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย (ME-NETT) ME-NETT -
รายชื่อการประชุม ระดับชาติ »

รายชื่อการประชุม ระดับภูมิภาค

ลำดับ ชื่อการประชุม ชื่อการประชุมแบบย่อ หน่วงงานที่จัด
1 The Asian Symposium on Visualization (ASV) - King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Mahanakorn University of Technology, and Thai Society of Mechanical Engineers
2 Asian Symposium on Process Systems Engineering - The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
รายชื่อการประชุม ระดับภูมิภาค »

รายชื่อการประชุม ระดับนานาชาติ

ลำดับ ชื่อการประชุม ชื่อการประชุมแบบย่อ หน่วงงานที่จัด
1 The International Electrical Engineering Congress (iEECON) - EEAAT, IEEE Thailand Section
2 NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration (NIDA-ICCS) NIDA-ICCS -
3 The International STEM Education Conference (iSTEM-Ed) iSTEM-Ed -
4 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers, and Communications (ITC-CSCC) - ECTI Association, IEEE Thailand, IEEE Computer Society Thailand
5 IEEE Region 10 Technical Conference (TEN-CON) TEN-CON -
รายชื่อการประชุม ระดับนานาชาติ »

รายชื่อวารสาร ระดับชาติ

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อวารสารแบบย่อ
1 วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (The Journal of Information Science and Technology) JIST
2 วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WMS Journal of Management) -
3 วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal) -
4 วารสารบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (BEC Journal of Naresuan University) -
5 วารสารธุรกิจปริทัศน์ (Business Review) -
รายชื่อวารสาร ระดับชาติ »

รายชื่อวารสาร ระดับนานาชาติ

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อวารสารแบบย่อ
1 Veterinary Ophthalmology -
2 Infection Genetics and Evolution -
3 IEEE Access -
4 Journal of Molecular Epidemiology and Evolutionary Genetics of Infectious Diseases -
5 Computers and Chemical Engineering -
รายชื่อวารสาร ระดับนานาชาติ »

Best Paper

ผลงานทั้งหมด »

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 (F-RIO-002) (0) แบบฟอร์มการของบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม (เสนอต่อคณะกรรมการวิจัย) ดาวน์โหลด
2 (F-RIO-006) (3) แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ดาวน์โหลด
3 (F-RIO-008) (5) แบบสรุปผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา.......... ดาวน์โหลด
4 (F-RIO-009) (0) แบบฟอร์มขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม (สำหรับนักศึกษา) ดาวน์โหลด
5 (F-RIO-013) (0) แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดาวน์โหลด
6 (F-RIO-014) (1) แบบแสดงหลักฐานสัดส่วนการทำงานวิจัย กรณีรับทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ดาวน์โหลด
7 (F-RIO-015) (0) แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ดาวน์โหลด
8 (F-RIO-017) (1) แบบบันทึกผลงานวิจัยประจำปี สำหรับพิจารณาค่าตอบแทนตำแหน่งวิชาการ ดาวน์โหลด
9 (F-RIO-018) (1) แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนโครงการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม ดาวน์โหลด
10 (F-RIO-019) (1) แบบรายงานการใช้เงินทุนโครงการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม ดาวน์โหลด

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.

สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ห้อง F410 ชั้น 4 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2329
อีเมลล์: rio@mut.ac.th
rio@mut.ac.th

© RESEARCH AND INNOVATION PROMOTION OFFICE MAHANAKORN UNIVERSITY OF TEHCNOLOGY
Designed by Software Innovation Office ALL Rights Reserved Version T.MAYTHAWIN 20240613_V1