จรรยาบรรณนักวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยาริเริ่มดำเนินการยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัย เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการในสาขาต่าง ๆ สามารถนำไปปฏิบัติได้ การยกร่างบัดนี้ได้เสร็จสิ้นแล้ว และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการวางแนวทางส่งเสริมจรรยาบรรณนักวิจัย สกว. จึงนำแนวทางปฏิบัติของจรรยาบรรณนักวิจัย ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้ยกร่างขึ้นรวมทั้งหมด 9 ข้อ มาเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ในวงการวิจัยและวงการวิชาการต่อไป

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ห้อง F410 ชั้น 4 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2329
อีเมลล์: rio@mut.ac.th


rio@mut.ac.th