ข่าวใหม่

ขอความร่วมมือจัดส่งโครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ประจำปีพ.ศ.2564

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงขอความร่วมมือจากคณะ/ภาควิชา/หน่วยงาน รวบรวมรายชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2564 ลงในแบบฟอร์มเสนอหลักสูตร และแบบฟอร์มร่างโครงการ จัดส่งไปที่สำนักฝึกอบรมฯ อาคาร F ชั้น 5 ห้อง F503 โทร 2333-4 มือถือ 092-246-4638 หรือ E-mail : training@mutacth.com ภายในวันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 เพื่อจัดทำปฏิทินโครงการฝึกอบรมบุคลากรภายนอก ประจำปี พ.ศ. 2564 ในลำดับต่อไปดาวน์โหลดไฟล์

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชั้น 4 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2329
อีเมลล์: research.mut2329@gmail.com


research.mut2329@gmail.com