S - CAO - 045 (3) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ พ.ศ. 2566

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ทำงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ และการประชุมทางวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม »

S - CAO - 070 (0) ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับเงินอุดหนุนด้านการวิจัย พ.ศ. 2564

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมงานวิจัยมีความคล่องตัว โปร่งใส สามารถควบคุมและตรวจสอบได้ รวมถึงเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพสูงสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม »

S - CAO- 006 (4) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565

เพื่อเป็นการสนับสนุนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการเรียนการสอนให้มีคุณภาพในระดับสากลดียิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม »

S - CAO - 076 (0) ประกาศ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้ในการนำเสนอบทความในการประชุมฯ พ.ศ. 2565

เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม »

S - CAO - 053 (0) ประกาศ เรื่อง การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 2556

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ออกแบบ ทำขึ้น หรือสร้างสรรค์ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ อันอาจนำไปเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริการสังคม การลงทุนหรือร่วมทุน และการประกอบธุรกิจ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรมในผลงานนั้น ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม »

S - CAO - 032 (2) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 2558

เนื่องจากในปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม »

S - CAO - 031 (0) ระเบียบ ว่าด้วยวิธีการขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 2554

เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม »

S - CAO - 023 (0) ข้อบังคับ ว่าด้วยทุนการวิจัย และการลาเพื่อปฏิบัติการวิจัยในประเทศ หรือต่างประเทศ พ.ศ. 2553

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ด้านการวิจัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม »

S - CAO - 005 (0) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพวารสารวิชากร และการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 2552

เพื่อให้การพิจารณาคุณภาพของวาสารวิชาการ และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ระดับภาคพื้น และระดับชาติ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นไปตามมาตรฐานสากล

รายละเอียดเพิ่มเติม »

S - CAO/PA - 123 (0) ประกาศ เรื่อง การให้ค่าตอบแทนสำหรับการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 2551

เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในเชิงสร้างสรรค์ต่อสังคมให้มากขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม »

S - CSO/PA - 112 (0) ระเบียบ ว่าด้วยวิธีการของบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2550

เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ให้เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รายละเอียดเพิ่มเติม »

S - CSO/PA - 110 (0) ประกาศ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ พ.ศ. 2550

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นควรกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับคณาจารย์ประจำและเจ้าหน้าที่ประจำมหาวิทยาลัยฯ ที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนนำเสนอบทความทางวิชาการในการประชุมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม »

S - CSO/PA - 050 (1) ข้อบังคับ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกท้องที่ พ.ศ. 2550

ข้อบังคับว่าด้วยค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานนอกท้องที่

รายละเอียดเพิ่มเติม »

S - CSO/PA - 098 (0) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม พ.ศ. 2550

เพื่อเป็นการส่งเสริมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่มีผลงานหรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และได้รับการเผยแพร่สื่อต่าง ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม »

S - CSO/PA - 096 (0) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการเขียนบทความที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 2550

เพื่อเป็นการส่งเสริมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่มีผลงานการเขียนบทความและได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม »

จรรยาบรรณนักวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยาริเริ่มดำเนินการยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัย เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม »

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ห้อง F410 ชั้น 4 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2329
อีเมลล์: rio@mut.ac.th


rio@mut.ac.th