F-RIO-017 (แก้ไขครั้งที่ 0) แบบบันทึกผลงานวิจัยประจำปี สำหรับพิจารณาค่าตอบแทนตำแหน่งวิชาการ

แบบบันทึกผลงานวิจัยประจำปี สำหรับพิจารณาค่าตอบแทนตำแหน่งวิชาการ (F-RIO-017)

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์

F-RIO-006 (แก้ไขครั้งที่ 3) แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (F-RIO-006)

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์

F-RIO-015 (แก้ไขครั้งที่ 0) แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (F-RIO-015)

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์

F-RIO-014 (แก้ไขครั้งที่ 1) แบบแสดงหลักฐานสัดส่วนการทำงานวิจัย กรณีรับทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

แบบแสดงหลักฐานสัดส่วนการทำงานวิจัย กรณีรับทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (F-RIO-014)

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์

F-RIO-009 (แก้ไขครั้งที่ 0) แบบฟอร์มขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม (สำหรับนักศึกษา) เสนอต่อคณะกรรมการวิจัย

แบบฟอร์มขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม (สำหรับนักศึกษา) (F-RIO-009)

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์

F-RIO-008 (แก้ไขครั้งที่ 4) แบบสรุปผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา..........

แบบสรุปผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา.......... (F-RIO-008)

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์

F-RIO-002 (แก้ไขครั้งที่ 0) แบบฟอร์มการของบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม (เสนอต่อคณะกรรมการวิจัย)

แบบฟอร์มการของบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม (เสนอต่อคณะกรรมการวิจัย) (F-RIO-002)

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ห้อง F410 ชั้น 4 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2329
อีเมลล์: rio@mut.ac.th


rio@mut.ac.th