ประชาสัมพันธ์

   ขอประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565 (Mahidol Sustainable Development Conference 2022))

-

ข่าวใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม

   ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร

-

ข่าวใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม

   ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ลงทะเบียนเสนอบทความทางวิชาการ ในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (The 8th Eagagement Thailand Annual Conference 2022)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022) ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

ข่าวใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม

   ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง "เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย" ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022 ขึ้นระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565" ระหว่างวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2565

ข่าวใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม

   ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)"

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)" ขึ้น เป็นครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ข่าวใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด »

รายชื่อคณะกรรมการวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ วรพิเชฐ

กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ มีอยู่

ประธานกรรมการวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร

กรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการวิจัยทั้งหมด »

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

จรรยาบรรณนักวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยาริเริ่มดำเนินการยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัย เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

S - CAO - 023 (0) ข้อบังคับ ว่าด้วยทุนการวิจัย และการลาเพื่อปฏิบัติการวิจัยในประเทศ หรือต่างประเทศ พ.ศ. 2553

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ด้านการวิจัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

S - CSO/PA - 050 (1) ข้อบังคับ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกท้องที่ พ.ศ. 2550

ข้อบังคับว่าด้วยค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานนอกท้องที่

รายละเอียดเพิ่มเติม

S - CSO/PA - 112 (0) ระเบียบ ว่าด้วยวิธีการของบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2550

เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ให้เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รายละเอียดเพิ่มเติม

S - CAO - 031 (0) ระเบียบ ว่าด้วยวิธีการขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 2554

เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

S - CSO/PA - 096 (0) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการเขียนบทความที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 2550

เพื่อเป็นการส่งเสริมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่มีผลงานการเขียนบทความและได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศทั้งหมด »

รายชื่อการประชุม ระดับชาติ

ลำดับ ชื่อการประชุม ชื่อการประชุมแบบย่อ หน่วงงานที่จัด
1 การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ (ECTI-CARD) ECTI-CARD ECTI Association
2 Electrical Engineering Conference (EECON) EECON สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) - EEAAT ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ผลัดกันเวียนเป็นเจ้าภาพแต่ละปี
3 การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (EEAT) EEAT -
4 การประชุมวิชาการคอนกรีตแห่งชาติ (ACC) ACC -
5 การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย (ME-NETT) ME-NETT -
รายชื่อการประชุม ระดับชาติ »

รายชื่อการประชุม ระดับภูมิภาค

ลำดับ ชื่อการประชุม ชื่อการประชุมแบบย่อ หน่วงงานที่จัด
1 The Asian Symposium on Visualization (ASV) - King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Mahanakorn University of Technology, and Thai Society of Mechanical Engineers
รายชื่อการประชุม ระดับภูมิภาค »

รายชื่อการประชุม ระดับนานาชาติ

ลำดับ ชื่อการประชุม ชื่อการประชุมแบบย่อ หน่วงงานที่จัด
1 NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration (NIDA-ICCS) NIDA-ICCS -
2 The International STEM Education Conference (iSTEM-Ed) iSTEM-Ed -
3 The International Electrical Engineering Congress (iEECON) - EEAAT, IEEE Thailand Section
4 International Symposium on Process Systems Engineering - Kyoto University
5 International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON) - IEEE Thailand, ECTI Association
รายชื่อการประชุม ระดับนานาชาติ »

รายชื่อวารสาร ระดับชาติ

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อวารสารแบบย่อ
1 วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (The Journal of Information Science and Technology) JIST
2 วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WMS Journal of Management) -
3 วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal) -
4 วารสารบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (BEC Journal of Naresuan University) -
5 วารสารธุรกิจปริทัศน์ (Business Review) -
รายชื่อวารสาร ระดับชาติ »

รายชื่อวารสาร ระดับนานาชาติ

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อวารสารแบบย่อ
1 Veterinary Ophthalmology -
2 Infection Genetics and Evolution -
3 IEEE Access -
4 Journal of Molecular Epidemiology and Evolutionary Genetics of Infectious Diseases -
5 Computers and Chemical Engineering -
รายชื่อวารสาร ระดับนานาชาติ »

ผลงานด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

ผลงานทั้งหมด »

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มทั้งหมด »

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.

สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ห้อง F410 ชั้น 4 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2329
อีเมลล์: rio@mut.ac.th
rio@mut.ac.th

© RESEARCH AND INNOVATION PROMOTION OFFICE MAHANAKORN UNIVERSITY OF TEHCNOLOGY
Designed by Software Innovation Office ALL Rights Reserved Version T.MAYTHAWIN 20220628_V1